Việc hợp tác này nằm trong lộ trình hành động của Meey Land nhằm mục tiêu kiện toàn hoạt động kinh doanh, lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp cho doanh nghiệp trong 3-5 năm tới.

Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land và Đại diện PwC Việt Nam ông Hoàng Việt Cường – Giám đốc Mảng tư vấn Doanh nghiệp